Fanfare Victoria Rimburg

Evenementen

Bevrijdingsconcert
21 september 14:30 - 15:00
Burendag 't Bakkes
22 september 13:15 - 15:00
Bevrijdingsconcert
29 september 14:30 - 17:00
extra repetitie Victoriaantjes
30 september 18:45 - 19:30
Repetitie Korps
03 oktober 19:45 - 22:00
2e helft repetitie instrumenten onderhoudsinstructie
03 oktober 20:15 - 22:00
Kidsmarkt Victoriaantjes
05 oktober 11:00 - 15:00
Repetitie Victoriaantjes
13 oktober 10:00 - 10:45
Repetitie korps
13 oktober 10:45 - 13:00
Repetitie Korps
17 oktober 19:45 - 22:00

Menu

Privacy

Privacy Policy

Fanfare Victoria Rimburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fanfare Victoria Rimburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fanfare Victoria Rimburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fanfare Victoria Rimburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief op de site;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fanfare Victoria Rimburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fanfare Victoria Rimburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en sponsoren

Persoonsgegevens van leden en sponsoren worden door Fanfare Victoria Rimburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de ledenadministratie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De ledenadministratie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fanfare Victoria Rimburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Woonadres
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats
 • Bankgegevens.
 • Muziekopleiding(en)
 • Muziek instrument
 • Taken binnen de vereniging

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Aanvragen van subsidie bij de gemeente Landgraaf
 • Afsluiten van een schadeverzekering voor instrumenten van fanfare Victoria

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Fanfare Victoria Rimburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is tot einde lidmaatschap
 • Bij einde lidmaatschap blijven beperkte gegevens bewaard voor eventuele reünie doeleinden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fanfare Victoria Rimburg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • De gegevens worden in de cloud bewaard, derhalve worden er geen back-ups gemaakt
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Sociale media

Fanfare Victoria Rimburg zal geen van de verkregen gegevens delen op sociale media. Foto’s van leden, gemaakt tijdens evenementen, mogen niet op sociale media gepubliceerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende (voor leden <16 jaar ook van ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger).

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fanfare Victoria Rimburg

Angelique van Velsen

Datalek

Werkwijze bij een geconstateerd datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt!

Enkele voorbeelden van datalekken:

 • Je raakt een USB-stick met daarop persoonsgegevens kwijt.
 • Er is een laptop gestolen met daarop persoonsgegevens.
 • Er is door een hacker ingebroken in een databestand of systeem (met daarop persoonsgegevens).
 • Er is een mailing verstuurd met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van BCC.
 • Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens.
 • Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up.

Bij een datalek ben je verplicht melding te doen van een datalek bij het secretariaat van Fanfare Victoria (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en de secretaris meldt het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het secretariaat zal ook de betrokkenen informeren over het datalek. Dit zijn de personen van wie er gegevens verwerkt zijn.

De secretaris legt alle meldingen van datalekken schriftelijk vast. Met deze documentatie kan de Autoriteit Persoonsgegevens controleren of er aan de meldplicht is voldaan.

Heb je nog geen account? Registreer Nu!

Login in je account